Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân lập và tuyển chọn các dòng Bacillus Spp. có khả năng kiểm soát Vibrio Parahemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy ở tôm Tải xuống Tải xuống PDF