Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hiệu quả ứng dụng đèn đi-ốt phát quang (LED) cho nghề lưới chụp khai thác hải sản Tải xuống Tải xuống PDF