Quay trở lại Chi tiết Bài báo Bdelovibrio BL1 có khả năng làm tan Vibrio Campbellii phát sáng phân lập từ tôm post nuôi Tải xuống Tải xuống PDF