Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho đội tàu lưới vây tại Nha Trang bằng phân tích bao dữ liệu (DEA) Tải xuống Tải xuống PDF