Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng cảm quan sản phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis (Forsskål, 1775)) muối chua Tải xuống Tải xuống PDF