##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cá Bè Vẫu muối chua là sản phẩm mới trong dòng sản phẩm cá muối chua truyền thống ở nước ta. Chất lượng sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào công đoạn lên men. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian lên men và các gia vị bổ sung đến chất lượng sản phẩm cá Bè Vẫu muối chua. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi lên men với tỷ lệ đường là 26%, muối ăn 10%, tỏi 10% và riềng 3%, và thời gian lên men 14 ngày cho chất lượng cảm quan của sản phẩm cao nhất.


Từ khóa: cá Bè vẫu, lên men, cảm quan

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Thái Văn Đức*

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Lê Phương Chung

Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Trần Văn Vương

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Đặng Thị Thu Hương

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Vũ Thị Hoan

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Vũ Quang Minh

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Lâm Khải Văn

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang