Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu mô phỏng dòng lưu chất qua vỏ tàu cá có xét ảnh hưởng của chân vịt và bánh lái Tải xuống Tải xuống PDF