Quay trở lại Chi tiết Bài báo S. 02 (2024): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản Tải xuống Tải xuống PDF