Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu khả năng tổn thương sinh kế của các hộ nuôi trổng thủy sản ao đìa ở ba xã/phường Ninh Ích, Ninh Lộc và Ninh Hà – vùng đầm Nha Phu Tải xuống Tải xuống PDF