##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Nghiên cứu khả năng tổn thương sinh kế của hộ nuôi thủy sản ao đìa vùng đầm Nha Phu được thực hiện từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023 theo phương pháp phỏng vấn dựa trên bộ câu hỏi bán cấu trúc. Chỉ số tổn thương sinh kế (LVI) được xem xét bao gồm 7 hợp phần chính. Những hợp phần này được kết hợp theo cách tiếp cận khác để đưa đến chỉ số tổn thương do biến đổi khí hậu (LVI-IPCC) và do covid-19 (LVI-Covid19). Xét chung cho toàn vùng, khả năng tổn thương sinh kế đối với các hộ nuôi ao đìa chỉ ở mức trung bình với giá trị 0,366. Chỉ số tổn thương sinh kế hộ nuôi ao đìa lần lượt xếp theo thứ tự xã Ninh Ích, xã Ninh Lộc và phường Ninh Hà theo chiều tăng dần, tương ứng với các giá trị 0,285; 0,356 và 0,410. Chỉ số tổn thương đối với hộ nuôi ao đìa do biến đổi hậu (LVI-IPCC) lần lượt là 0,009; 0,031 và 0,031 tương ứng với xã/phường Ninh Ích, Ninh Lộc và Ninh Hà; và do covid-19 (LVI-Covid-19) là 0,007; 0,016 và 0,039 tương ứng lần lượt với xã Ninh Ích, xã Ninh Lộc và phường Ninh Hà. Nhìn chung toàn vùng, chỉ số tổn thương đối với hộ nuôi ao đìa do biến đổi khí (LVI-IPCC) và covid-19 (LVI-Covid-19) đều thấp, lần lượt có giá trị 0,027 và 0,022.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Cao Trần Quân

Trạm Kiểm ngư Ninh Hòa, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa

Nguyễn Thị Toàn Thư

Phòng Nghiệp vụ thủy sản, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa