Cam kết bảo mật

1. CAM KẾT BẢO MẬT

Tạp chí KH-CN Thủy sản cam kết bảo mật các thông tin của bài viết trong suốt quá trình phản biện và xuất bản. Tên và địa chỉ email của người dùng chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được nêu của Tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên nào khác hay cho bất kỳ mục đích nào khác.

+ Ban biên tập đánh giá bài viết dựa trên nội hàm khoa học mà không phân biệt chủng tộc, giới tính, xu hướng tình dục, tín ngưỡng, quốc tịch hoặc triết lý chính trị của tác giả.

+ Công khai về xung đột lợi ích: Ban biên tập không sử dụng các thông tin trong bài viết chưa được xuất bản cho nghiên cứu của chính mình khi chưa được sự đồng ý của tác giả; không được xem xét, đánh giá các bài viết có tên mình tham gia cũng như những bài viết có xung đột với tác giả về lợi ích do cạnh tranh, hợp tác hoặc các mối quan hệ trong đơn vị, công ty, tổ chức. Các thành viên trong Ban biên tập được yêu cầu công khai các xung đột lợi ích có liên quan (nếu có) trong quá trình xuất bản bài viết.

2. QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO VĂN

* Các quy định về đạo văn của Tạp chí KH-CN Thủy sản được áp dụng theo Quyết định Số 504/QĐ-ĐHNT ban hành Quy định kiểm soát đạo văn và xử lý hành vi đạo văn sản phẩm học thuật tại Trường Đại học Nha Trang

Tính nguyên bản và đạo văn: Tác giả phải đảm bảo rằng nội dung bài viết là do chính tác giả tạo ra, nếu bài viết có sử dụng tác phẩm hoặc lời nói của người khác thì phải được trích dẫn tài liệu tham khảo cụ thể theo quy định của Tạp chí về Tài liệu tham khảo.
Đạo văn có thể được thực hiện với nhiều hình thức, mọi hình thức đạo văn đều là hành vi vi phạm đạo đức và không thể chấp nhận được. Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về đạo văn, vi phạm bản quyền. Nếu vi phạm các trường hợp trên thì bài báo sẽ được trả về tác giả để chỉnh sửa, nếu vi phạm lần thứ 2 bài báo sẽ không được đăng trên tạp chí. 

+ Xuất bản nhiều nơi hoặc trùng lặp: Tác giả phải gửi bài viết chưa từng được công bố trước đó; không gửi bài viết trên các tạp chí khác khi chưa có quyết định xét duyệt của Hội đồng Biên tập tạp chí.