Quy chế hoạt động

Điều 1. Tên gọi, trụ sở

 • Tên tiếng Việt: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản.
 • Tên tiếng Anh: Journal of Fisheries Science and Technology.
 • Trụ sở tòa soạn: Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
 • Điện thoại: 0258 2220767, Fax: 02583.831 147, Email: tapchidhnt@ntu.edu.vn
 • Website: www.ntu.edu.vn.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

 1. Công bố, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực Thuỷ sản phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.
 2. Thông tin, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thuỷ sản ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 3. Cung cấp diễn đàn trao đổi thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thuỷ sản; làm cầu nối giữa khoa học và đời sống thực tiễn, giữa các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 4. Thông tin, tuyên truyền và phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đặc biệt là lĩnh vực Thuỷ sản.
 5. Góp phần xây dựng thương hiệu và uy tín để nâng cao vị thế của Nhà trường trong hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước.
 6. Thông tin khoa học đăng tải trong Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản bao gồm các bài viết về khoa học công nghệ và quản lý trong lĩnh vực thuỷ sản là:

a) Bài báo nghiên cứu: Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu mới (nghiên cứu gốc) có chất lượng khoa học, hay đề xuất một phương pháp mới, ý tưởng mới hoặc một giải pháp mới.

b) Thông tin ngắn: Bài viết trình bày những kết quả nghiên cứu mới, thông tin nhanh nhưng chưa đủ để cấu thành một bài hoàn chỉnh.

c) Bài tổng hợp: Bài viết được tổng hợp từ các nguồn tư liệu thứ cấp (chủ yếu là các bài báo nghiên cứu đăng tải trong các tạp chí khoa học hàn lâm) về một chủ đề cụ thể.

d) Thư gửi tòa soạn: Bài viết ngắn đăng ý kiến trao đổi của bạn đọc thảo luận về vấn đề khoa học, công nghệ và đào tạo.

Điều 3. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

 1. Quy định này áp dụng đối với các thành viên của Ban biên tập, các phản biện và các tác giả công bố kết quả nghiên cứu hoặc chuyển tải các thông tin khoa học trên Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thuỷ sản của Trường đại học Nha Trang.
 2. Đối tượng phục vụ là các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên, cán bộ quản lý, các nhà sản xuất, kinh doanh và các bạn đọc quan tâm khác.

Điều 4. Định kỳ xuất bản và phát hành

 1. Thể thức xuất bản:
 • Ngôn ngữ thể hiện: tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/ 1 kỳ
 • Khuôn khổ: 19 cm x 27cm, Số trang: 250 ~ 300 trang, Số lượng: 500 bản/kỳ.
 • Nơi in: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
 1. Tạp chí xuất bản 04 số mỗi năm, thời gian xuất bản vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm. Mỗi số định kỳ đăng tải khoảng 30-35 bài báo.
 2. Các số xuất bản đặc biệt (chuyên đề) từ các hội nghị, hội thảo khoa học của Trường phải được đăng ký trước và được Ban biên tập thông qua và đưa vào kế hoạch xuất bản hàng năm. Số đặc biệt được xuất bản thay cho số định kỳ phát hành nếu được phê duyệt. Trong một số trường hợp, nếu hội nghị, hội thảo có nguồn kinh phí (thẩm định và xuất bản) thì Tổng biên tập có thể được xem xét xuất bản số đặc biệt riêng không tính trong số kỳ xuất bản hàng năm.
 3. Nộp lưu chiểu và phát hành

a) Nộp lưu chiểu: tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hoà; Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông; Thư viện quốc gia và Thư viện Trường đại học Nha Trang.

b) Gửi đến: các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành có nghề cá phát triển; Các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước có quan hệ hợp tác với Trường đại học Nha Trang.

c) Phạm vi phát hành: trong cả nướ

d) Giới thiệu các bài báo trên website của Trường đại học Nha Trang.

Điều 5. Nội dung xuất bản

Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Khoa học công nghệ, Khoa học quản lý về Thuỷ sản, phát triển nông thôn và các lĩnh vực liên quan khác.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

Tạp chí hoạt động theo quy định của Luật Báo chí, tuân thủ quy định của Hội nhà báo Việt Nam và quy định của Trường đại học Nha trang.

Các thành viên của Ban biên tập, nhân viên của Tạp chí chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công, bố trí công tác và làm việc tuân thủ theo quy định chung của Trường đại học Nha Trang.