Số sắp đăng:  Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản Số 02-2023.