Quy trình nhận và phản biện

Tạp chí KH-CN Thủy sản áp dụng hình thức phản biện kín 2 chiều theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, người phản biện sẽ không biết thông tin tác giả và ngược lại. Quá trình gửi bài và phản biện được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua website tạp chí. 
Thời gian xuất bản 1 bài viết trên Tạp chí KH-CN Thủy sản trung bình từ 3 đến 6 tháng.

Quy trình phản biện và xuất bản bao gồm các bước: sàng lọc sơ bộ, phản biện, xử lý kết quả phản biện và quyết định xuất bản.

- Sàng lọc sơ bộ: Bản thảo khi gửi thành công đến hệ thống quản lý của Tạp chí KH-CN Thủy sản đều được kiểm tra trùng lặp thông qua phần mềm Turnitin, sự đáp ứng của bản thảo đối với Quy định viết bài của Tạp chí và nội hàm khoa học. Nếu bài báo đáp ứng được các tiêu chí của tạp chí thì bài báo sẽ được chuyển đến khâu phản biện. Trường hợp bài báo không đáp ứng được các tiêu chí của tạp chí Tác giả sẽ nhận được một trong các thông báo qua email về tình trạng của bài viết như sau:

+ Bài viết cần chỉnh sửa và gửi lại

+ Bài viết bị từ chối

- Phản biện: Sau khi Bản thảo bài báo đạt yêu cầu ở vòng sàng lọc ban đầu, Ban biên tập sẽ chuyển bài viết đến Trưởng tiểu ban chuyên môn để mời hai người phản biện có chuyên môn phù hợp để phản biện bài viết.
Người phản biện đánh giá và đưa ra một trong các đề xuất để Trưởng tiểu ban chuyên môn xem xét, gồm:

+ Chấp nhận bài viết

+ Yêu cầu hiệu chỉnh ít/nhiều

+ Từ chối bài viết

- Xử lý kết quả phản biện: Sau khi có đầy đủ kết quả đánh giá cuối cùng của 2 người phản biện, Trưởng tiểu ban chuyên môn sẽ ra quyết định cho bài viết. Trong quá trình phản biện, tác giả sẽ nhận được một trong các email sau:

+ Chấp nhận bản thảo

+ Yêu cầu chỉnh sửa ít/nhiều: Tác giả chỉnh sửa bản thảo dựa trên những nhận xét, góp ý của người phản biện. Quá trình này sẽ lặp lại cho đến khi người phản biện chấp nhận hoặc từ chối bài viết

+ Từ chối bản thảo

- Quyết định cuối cùng: Bài viết được chấp nhận ở vòng phản biện sẽ được Ban biên tập tiến hành biên tập, gửi người đọc hiệu đính (proofreader) xem xét, sau đó gửi email trao đổi với tác giả. Phiên bản cuối cùng sẽ được trình Tổng Biên tập phê duyệt với các trường hợp:

+ Chấp nhận: Bài viết chờ công bố online

+ Từ chối: Ban biên tập thông báo email cho tác giả

Bài viết được xuất bản tuần tự theo thời gian gửi bài, một số trường hợp ưu tiên sẽ do Tổng Biên tập quyết định. Số lượng xuất bản là không quá 2 bài/số/tác giả chính (tác giả đứng thứ nhất trong bài báo).

Chi tiết thêm về quy trình phản biện được nêu trong Quyết định 1256/QĐ-ĐHNT ban hành Quy trình quản lý tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản