Thông tin cho Tác giả

Bạn quan tâm đến việc gửi bài đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Giới thiệu về tạp chí trang cho các chính sách phần của tạp chí, cũng như Hướng dẫn cho tác giả. Tác giả cần phải Đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần Đăng nhập và bắt đầu quy trình gửi bài.

Bạn có thể tham khảo thêm:

1. Hướng dẫn chuẩn bị bài và thể lệ của tạp chí

2. Hướng dẫn gửi bài và phản biện bài báo trên website