Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản số 2 năm 2023 đã được xuất bản.

Tạp chí đang nhận bài và chuẩn bị các bài cho Tạp chí số 3 năm 2023