Ban biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản xin trân trọng thông báo đến các tác giả và bạn đọc.

Từ ngày 27/7/2023 Tạp chí KH-CN thủy sản chính thức đưa vào vận hành và sử dụng website tạp chí mới tại địa chỉ https://jfst.vn 

Tạp chí KH-CN Thủy sản sẽ áp dụng hình thức nhận bài và phản biện qua hệ thống website của tạp chí.

Để gửi bài các tác giả cần đăng ký tài khoản trên website tạp chí và gửi qua hệ thống online. (Thông tin cho tác giả)

Tạp chí KH-CN Thủy sản sẽ không nhận bài qua email của tạp chí (tapchidhnt@ntu.edu.vn) từ ngày 27/7/2023.

Trong thời gian tới các số tạp chí đã đăng ở website tạp chí cũ (https://tapchi.ntu.edu.vn) sẽ được Ban biên tập cập nhật lên website tạp chí mới.