##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Ô nhiễm bụi gỗ đang ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh vì vậy việc nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý bụi gỗ tại các xưởng chế biến gỗ là rất cần thiết, góp phần cải thiện môi trường làm việc. Nghiên cứu này tập trung đánh giá tính chất bụi gỗ tại xưởng chế biến gỗ, thiết kế và tối ưu hóa quá trình vận hành mô hình cyclone cải tiến. Kết quả thu được như sau: phân loại 5 nhóm kích thước bụi gỗ (<5 m;5 -10 m;10-30 m; 30-74 m và >74 m) tương ứng với tỷ lệ khối lượng (2,2%; 9,3%; 18,3%; 26,5% và 43,7%); thông số thiết kế cơ bản thiết bị cyclone (đường kính 135mm, chiều cao 619mm, chiều cao thân hình nón 271mm; chiều cao thân hình trụ 307mm); thông số thiết kế bộ tuần hoàn (đường kính 94mm; đường kính ống ở tâm 67mm; chiều cao ống dẫn khí tuần hoàn 64mm và chiều rộng ống dẫn khí tuần hoàn 32mm); hiệu quả thu hồi bụi của cyclone chưa cải tiến đạt tối đa 84% trong khi áp dụng mô hình cyclone cải tiến theo thiết kế này mang lại hiệu quả lên tới 92,3%; thông số vận hành được xác định phù hợp là vận tốc 19m/s, lưu lượng dòng tuần hoàn 50% với lưu lượng khí đầu vào 130m3/h. Mô hình thiết kế đã cho thấy hiệu thu hồi bụi rõ rệt hơn so với cyclone đơn chưa cải tiến.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Hoàng Ngọc Anh

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Trần Thanh Tùng

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Bùi Vĩnh Đại

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang