##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Nghiên cứu tính bền vững của hoạt động nuôi ao đìa vùng đầm Nha Phu thuộc các xã Ninh Ích, Ninh Lộc và phường Ninh Hà được thực hiện từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023 theo phương pháp điều tra – khảo sát. Chỉ số bền vững bao gồm 19 tiêu chí xem xét theo 4 khía cạnh kinh tế, môi trường, xã hội và quản trị. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động này kém bền vững với chỉ số PASI (Pond Aquaculture Sustainability Index) của các xã/phường Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Hà và toàn khu vực nghiên cứu thấp, lần lượt bằng 33,88; 25,61; 24,45 và 26,92 so với trung bình giá trị này theo lý thuyết là 45,02; 36,41; 36,38 và 44,15. Phân tích cho thấy tính bền vững của hoạt động nuôi ao đìa thể hiện khác nhau giữa các địa phương khảo sát theo 4 khía cạnh xem xét. Ngoại trừ chỉ thị cho tính bền vững về mặt môi trường và khía cạnh xã hội đối với hoạt động nuôi ao đìa xã Ninh Ích, và chỉ thị bền vững về mặt xã hội đối với hoạt động nuôi ao đìa xã Ninh Lộc; tất cả các trường hợp đều thấp hơn khi so sánh với giá trị trung bình theo lý thuyết về mỗi khía cạnh tương ứng.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Cao Trần Quân

Trạm Kiểm ngư Ninh Hòa, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa

Nguyễn Thị Toàn Thư

Phòng Nghiệp vụ thủy sản, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa