##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá về thực trạng hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam. Bằng phương pháp thu thập thông tin thứ cấp kết hợp sơ cấp được thực hiện trong thời gian 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng tàu khai thác thực tế khai thác ven bờ được xác định là 3.433 tàu nằm trong dải chiều dài từ 6-15m. Số ngày hoạt động tiềm năng giao động từ 215 đến 230 ngày, hệ số hoạt động tàu BAC trung bình từ 0,58 đến 0,69, số ngày hoạt động thực tế trong năm từ 133 đến 158 tùy theo nghề khai thác. Dựa trên các kết quả nghiên cứu cơ bản này, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp và hướng nghiên cứu tiếp theo để khai thác nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới theo hướng bền vững.


Từ khóa: khai thác thủy sản, vùng biển ven bờ, tỉnh Quảng Nam.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Vũ Như Tân

Khoa kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang

Phan Trọng Huyến

Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Văn Lục

Hiệp hội cá Ngừ Việt Nam (VINATUNA)