##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Lựa chọn chế phẩm sinh học tạo floc phù hợp cho nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nhằm mục đích đạt được hiệu quả tối ưu nhất về sử dụng thức ăn, nâng cao chất lượng cải thiện môi trường mà vẫn đạt năng suất tôm cao. Bốn loại chế phẩm (NT1, NT2, NT3 và NT4) được sử dụng để nuôi tôm thẻ chân trắng và đánh giá các chỉ tiêu bao gồm vi khuẩn Vibrio spp. và Bacillus spp. trong môi trường nuôi, mật độ hạt floc; tỷ lệ sống (%), khối lượng (g) và hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) của tôm sau 1 tháng nuôi. Kết quả nghiên cứu sau 4 tuần nuôi cho thấy mật độ Vibrio spp.Bacillus spp. cao nhất ở nghiệm thức NT1 (p< 0,05), còn nghiệm thức NT4 cho kết quả mật độ Vibrio. spp thấp nhất (p < 0,05). Mật độ Bacillus spp. ở các nghiệm thức NT2, NT3 và NT4 không có sự khác nhau sau 4 tuần nuôi (p > 0,05). Kết quả kiểm tra mật độ floc ở nghiệm thức NT1 cao nhất (p < 0,05) và không phát hiện được ở nghiệm thức NT4. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và tỷ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức không có sự khác biệt về mặt thống kê. Khối lượng tôm thấp nhất ở NT2. Kết quả nghiên cứu cho thấy chế phẩm sinh học tạo floc NT1 là chế phẩm có hiệu quả nhất trong các loại chế phẩm được sử dụng khi nuôi tôm thẻ chân trắng.


Từ khóa:  Floc, chế phẩm sinh học, tôm thẻ chân trắng.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Huỳnh Kim Khánh

Trung tâm Khuyến Nông Khánh Hòa

Phương Minh Nam

Trung tâm Khuyến Nông Khánh Hòa

Võ Văn Nha

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy Sản III

Võ Thị Ngọc Trâm

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy Sản III

Huỳnh Minh Sang

Viện Hải dương học