##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu mối tương tác giữa cường độ chiếu sáng và chu kì quang lên sinh trưởng quần thể và thành phần sinh hóa tảo silic biển, Thalassiosira weissflogii. Trong nghiên cứu này, T. weissflogii được nuôi cấy trong 9 nghiệm thức là ma trận tổ hợp của 3 mức cường độ ánh sáng khác nhau là 75, 100, và 125 µmol/m/s (µE/m2/s) và ba chế độ chiếu sáng (chu kỳ quang) là 12 giờ sáng: 12 giờ tối (12hL:12hD), 16 giờ sáng: 8 giờ tối (16hL:8hD), và 24 giờ chiếu sáng liên tục (24hL:0hD). Các thông số sinh trưởng quần thể (mật độ cực đại, tốc độ sinh trưởng quần thể ở pha logarithm) và thành phần sinh hóa vi tảo được thu thập. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng cường độ chiếu sáng và chu kì quang tương tác chặt chẽ và ảnh hưởng rõ rệt lên sinh trưởng quần thể T. weissflogii. Cường độ chiếu sáng và chu kì quang ở mức trung bình (100-125 µE/m2/s và 18hL:6hD) đem lại hiệu quả nuôi cấy T. weissflogii. Điều kiện chiếu sáng cao làm gia tăng quá trình tích lũy SFAs và MUFAs, cũng như làm giảm hàm lượng EPA, DHA trong một số trường hợp cụ thể.


Từ khóa: Ánh sáng, sinh trưởng quần thể, thành phần sinh hóa, vi tảo

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Mai Đức Thao

Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Trần Thanh Tâm

Trường Đại học Nha Trang

Kim Jye Lee-Chang

Oceans & Atmosphere, CSIRO, Australia

Phạm Quốc Hùng*

Trường Đại học Nha Trang