##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cá sủ đất (Protonibea diacanthus) là một loài cá biển có giá trị kinh tế cao và cho thấy tiềm năng phát triển nghề nuôi tại Việt Nam. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái, đặc biệt là độ mặn, đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của loài cá này trong giai đoạn giống vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên kết quả ương cá sủ đất giai đoạn giống. Thí nghiệm một nhân tố được thiết kế theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn với năm mức độ mặn được thử nghiệm gồm 10‰, 15‰, 20‰, 25‰ và 30‰. Cá con, có kích thước ban đầu là 3,29 ± 0,03 cm và 0,62 ± 0,07 g/con, được bố trí ương trong các bể composite 100 lít với mật độ 1 con/lít. Mỗi nghiệm thức được thực hiện với 3 lần lặp trong thời gian 28 ngày. Sinh trưởng, sinh khối, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cá được đánh giá và so sánh giữa các nghiệm thức. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu nghiên cứu đạt giá trị cao nhất ở các mức độ mặn 25 - 30‰ trong khi kết quả thấp nhất thể hiện ở nghiệm thức 10‰ (p < 0,05). So với nghiệm thức độ mặn 10‰, tốc độ tăng trưởng (SGR), sinh khối (BM), tỷ lệ sống (SR) và hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) của cá ở độ mặn 25 - 30‰ cao hơn lần lượt 8,30 – 9,13%, 28,8 – 33,4%, 13,6 – 16,4% và 14,5 – 16,0%. Không có sự khác biệt đáng kể giữa các chỉ tiêu đánh giá kết quả giữa hai mức độ mặn 25‰ và 30‰ cho thấy đây là khoảng độ mặn thích hợp cho ương giống cá sủ đất. Như vậy, nghiên cứu đã cung cấp những thông tin có giá trị về tác động của độ mặn đối với cá sủ đất, góp phần nâng cao kết quả ương và xây dựng hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống loài cá có giá trị kinh tế này.


Từ khóa: Protonibea diacanthus, độ mặn, tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Ngô Văn Mạnh*

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Hoàng Thị Thanh

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Đức Khánh Dương

Sinh viên, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Lê Minh Hoàng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang