##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng nhộng ruồi lính đen (Hermetia illucens) (RLĐ) tươi như chất bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR) của cá chẽm (Lates calcarifer). Cá chẽm giống (khối lượng trung bình 20,2 ± 0,3 g/con) được thả nuôi trong bể composite 1,5 m3 với mật độ 30 con/bể và nuôi trong 90 ngày. Thức ăn viên thương mại với hàm lượng protein 44% được dùng trong thí nghiệm. Các nghiệm thức thí nghiệm gồm các khẩu phần thức ăn có bổ sung một lượng nhỏ RLĐ tươi: NT1: không bổ sung RLĐ; NT2: bổ sung 0,5% RLĐ; NT3: bổ sung 1% RLĐ và NT4: bổ sung 2% RLĐ. Độ tiêu hóa protein trong thức ăn được đánh giá bằng phương pháp gián tiếp dùng ôxýt crôm như chất đánh dấu trơ. Kết quả sau 90 ngày nuôi cho thấy tỷ lệ sống của cá chẽm đạt cao nhất ở NT2 (93,3 ± 3,3%) và thấp nhất ở NT3 (81,1 ± 11,7%). Nghiệm thức NT3 ghi nhận khối lượng cá cuối thí nghiệm và tốc độ tăng trưởng chuyên biệt đạt cao nhất, trong khi FCR thấp nhất. Độ tiêu hóa protein trung bình dao động trong khoảng từ 85,8 đến 88,2%. Sự khác biệt về độ tiêu hóa protein giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Phúc Cẩm Tú

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Hà

Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Đinh Thế Nhân

Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh