S. 02 (2023): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản Số 2 năm 2023

DOI: https://doi.org/10.53818/jfst.02.2023

Đã Xuất bản: 30-06-2023

Khoa học công nghệ thủy sản












Nghiên cứu quá trình xử lý amoni trong nước thải chế biến thủy sản theo nguyên lý feammox
Trần Thị Tâm, Trương Trọng Danh, Bùi Thị Ngọc, Lê Phương Chung

Các trang 095-102