##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Thí nghiệm ảnh hưởng của các loại thức ăn chế biến (4 loại thức ăn) và tần suất cho ăn (3 tần suất cho ăn) khác nhau lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số thức ăn (FCR) của ốc nhảy giai đoạn giống được thực hiện trong 120 ngày tại Nha Trang, Khánh Hòa nhằm xác định được loại thức ăn và số lần cho ăn thích hợp cho ương giống ốc nhảy. Ốc nhảy được nuôi trong bể xi măng diện tích 12 m2, mật độ 80 con/m2. Kết quả cho thấy thức ăn chế biến từ nguồn protein khác nhau ảnh hưởng rõ rệt tới các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc. Chiều dài và khối lượng của ốc khi cho ăn thức ăn chế biến từ cá tạp đạt cao nhất, lần lượt 30,7 ± 0,3 mm và 2,18 ± 0,07 g (P < 0,05). Tỷ lệ sống của ốc (77,0%) cao nhất ở nghiệm thức sử dụng thức ăn chế biến từ cá tạp tương ứng với hệ số FCR thấp nhất (1,63) (P < 0,05). Sinh trưởng của ốc nhảy ở nghiệm thức cho ăn 3 và 4 lần/ngày (chiều cao 30,7 -  31,5 mm và khối lượng 2,13 - 2,17 g) cao hơn so với nghiệm thức cho ăn 2 lần/ngày (25,5 mm và 1,57 g) (P < 0,05). Tương tự, hệ số thức ăn FCR ở nghiệm thức cho ăn 3 và 4 lần/ngày thấp hơn so với nghiệm thức cho ăn 2 lần/ngày (P < 0,05). Tuy nhiên, tần suất cho ăn không ảnh hưởng tới tỷ lệ sống của ốc, dao động 75,3 – 78,7 % (P > 0,05). Nghiên cứu cho thấy tiềm năng của việc sử dụng thức ăn chế biến để nâng cao hiệu quả nuôi ốc nhảy da vàng.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Vũ Trọng Đại

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Đỗ Văn Toàn

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang