##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng độ cứng của nước lên tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ sống và tỷ lệ dị hình của trứng và cá bột cá rô đồng. Thí nghiệm ấp trứng cá rô đồng từ trứng thụ tinh đến ấu trùng tiêu hết noãn hoàng được thực hiện với các nghiệm thức có độ cứng của nước khác nhau, gồm: 70, 100, 130, 160 và 190 mg CaCO3/L với mật độ ấp 300 trứng/L. Kết quả thí nghiệm cho thấy trứng có tỷ lệ thụ tinh tương đương nhau giữa các nghiệm thức (83,7-85,3%); Tỷ lệ nở của trứng cá ở các nghiệm thức nằm trong khoảng 87,7- 90,0%; giai đoạn ấu trùng cá tiêu hết noãn hoàng có tỷ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức 70 mg CaCO3/L là 73,7%. Tỷ lệ dị hình của ấu trùng cá rô đồng trong khoảng 3,67-10,7%, thấp nhất ở nghiệm thức 70 mg CaCO3/L (3,67%). Từ kết quả nghiên cứu có thể cho rằng trứng cá rô đồng ấp phù hợp trong môi trường nước có độ cứng 70-190 CaCO3/L, nhưng tốt nhất ở độ cứng nước 70 CaCO3/L.


Từ khóa: Cá rô đồng, Anabas testudineus, độ cứng nước, tỷ lệ sống

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Tiền Hải Lý

Trường Đại học Bạc Liêu

Nguyễn Thị Kiều

Trường Đại học Bạc Liêu