##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của việc bổ sung DHA Selco (DHA Protein Selco và A1 DHA Selco) làm giàu thức ăn sống lên tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và biến thái của ấu trùng cá hề maroon (Premnas biaculeatus). Năm nồng độ khác nhau của DHA Selco (50, 100, 150, 200 và 250 ppm) cùng một nhóm đối chứng - không được làm giàu đã được thử nghiệm. Ấu trùng cá hề maroon mới nở được ương trong các bể thủy tinh 30 lít với mật độ 1 con/lít. Luân trùng được cấp vào bể ương trong 5 ngày đầu trong khi Artemia được cấp từ ngày thứ 3 cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Mỗi nghiệm thức được thực hiện với 3 lần lặp trong thời gian 45 ngày. Kết quả cho thấy việc bổ sung DHA Selco vào thức ăn sống đã cải thiện đáng kể tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và biến thái của ấu trùng cá hề maroon so với nhóm đối chứng (P < 0,05). Nhìn chung, các chỉ tiêu đánh giá kể trên có sự gia tăng tỷ lệ thuận với mức tăng của hàm lượng DHA Selco bổ sung, và giá trị thích hợp nhất được xác định ở mức 150 - 200 ppm. Việc tăng nồng độ làm giàu lên mức 250 ppm không mang lại sự cải thiện hơn nữa, thậm chí làm giảm kết quả ương ấu trùng. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung DHA Selco vào thức ăn sống đối với sự thành công trong ương ấu trùng cá hề maroon, và nồng độ khuyến nghị là từ 150 - 200 ppm.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Tôn Nữ Mỹ Nga

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thị Nhật Anh

Học viên cao học, Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Minh Hùng

Sinh viên, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Trần Văn Dũng

Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang