##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Để ước tính trữ lượng nguồn lợi hải sản tầng đáy ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Ninh Thuận làm cơ sở cho việc phân bổ hạn ngạch khai thác, phương pháp diện tích đã được sử dụng. Nghiên cứu đã thực hiện 4 chuyến khảo sát bằng tàu lưới kéo tại 30 trạm trong hai mùa gió Tây Nam và Đông Bắc trong năm 2022 và 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất khai thác biến động lớn giữa các trạm khảo sát. Năng suất khai thác ở vùng lộng cao hơn vùng biển ven bờ, năng suất khai thác trong mùa gió Tây Nam cao hơn trong mùa gió Đông Bắc. Mật độ phân bố nguồn lợi hải sản tầng đáy cũng biến thiên khá lớn giữa các trạm khảo sát và tập trung chủ yếu ở vùng lộng. Mật độ nguồn lợi trong mùa gió Tây Nam cao hơn trong mùa gió Đông Bắc. Trữ lượng tức thời hải sản tầng đáy của vùng biển Ninh Thuận ước tính đạt 6.088 tấn trong đó trữ lượng vùng ven bờ chiếm 9,5% (576 tấn), còn lại chủ yếu là trữ lượng ở vùng lộng chiếm 90,5% (5.512 tấn).


Từ khóa: năng suất khai thác, mật độ phân bố, phương pháp diện tích, trữ lượng tức thời, vùng biển Ninh Thuận

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Lâm Anh

Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang