##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Ninh Thuận nhằm cung cấp cơ sở khoa học, nâng cao hiệu quả bảo vệ nguồn lợi hải sản và đưa ra các giải pháp quản lý hoạt động khai thác theo hướng bền vững, trên cơ sở điều tra thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp tại Ninh Thuận từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản ở tỉnh Ninh Thuận còn thiếu, cán bộ chuyên trách ở cấp xã, phường chưa có chuyên môn về thủy sản. Tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi hải sản vẫn còn diễn ra: 100% tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lưới chụp và nghề lồng bẫy vi phạm kích thước mắt lưới tại bộ phận tập trung cá, tỷ lệ này ở nghề lưới vây cá cơm 53,1%; 9,3% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6-<12 m ra vùng lộng để đánh bắt, 74,9% tàu cá từ 12-<15 m thường xuyên vào vùng ven bờ để khai thác, riêng đối với nhóm tàu cá <6 m không vi phạm vùng biển khai thác; 100% ngư dân cho rằng sản lượng khai thác giảm so với những năm trước.


Từ khóa: Ngư cụ, vùng khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản, Ninh Thuận

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Nghiêm Thùy

Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Trần Đức Phú

Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản, Trường Đại học Nha Trang