##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến trai tai tượng vảy Tridacna squamosa từ giai đoạn ấu trùng bò lê (pediveliger) đến con giống (1-2mm). Thí nghiệm ương nuôi ấu trùng trai tai tượng vảy thực hiện gồm 4 nghiệm thức cường độ ánh sáng khác nhau (2.000 lux, 4.000 lux, 6.000 lux, 8.000 lux) với 4 lần lặp, trong các bể 1m3 ở độ mặn 31,5 ± 0,26ppt, nhiệt độ 28,0±0,34, pH 7,9-8,1. Mật độ ấu trùng ban đầu là 5 con/ml. Thời gian ương nuôi ấu trùng trai tai tượng vảy là 26 ngày. Thức ăn là hỗn hợp tảo đơn bào Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana và Chaetoceros muelleri với tỷ lệ 1:1:1. Mật độ tảo cho ăn từ 6.000 đến 9.000 tế bào/ml. Kết quả cho thấy có sự sai khác thống kê (P <0,05) về tăng trưởng và tỷ lệ sống ở trai tai tượng vảy khi ương nuôi ở các cường độ ánh sáng khác nhau. Cường độ ánh sáng 4.000 lux cho kết quả sinh trưởng về chiều dài, chiều cao và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy cao nhất. Sau 26 ngày nuôi, chiều dài và chiều cao lần lượt là 1.036,2µm và 1.032,1µm. Tốc độ sinh trưởng bình quân theo chiều dài và chiều cao lần lượt đạt 30,81 và 31,82 µm/ ngày và tỷ lệ sống là 45,0%.


Kết quả bước đầu cho thấy, để nâng cao tỷ tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống ấu trùng trai tai tượng vảy ương nuôi giai đoạn bắt đầu xuống đáy đến con giống cỡ 1-2mm nên sử dụng cường độ ánh sáng 4.000 lux.


Từ khóa: cường độ ánh sáng, sinh trưởng, tỷ lệ sống, trai tai tượng vảy, Tridacna squamosa.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Phùng Bảy

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Tôn Nữ Mỹ Nga

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Văn Minh

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Ngô Anh Tuấn

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang