##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của kích dục tố lên thời gian hiệu ứng, tỷ lệ đẻ, sức sinh sản thực tế, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, thời gian phát triển phôi và tỷ lệ sống của ấu trùng 5 ngày tuổi của cá đục bạc. Thí nghiệm được tiến hành với 4 nghiệm thức bao gồm: kích dục tố HCG (500 UI/kg cá); LHRHa (20 µg/kg cá); Ovaprim (0,5 mg/kg cá) và đối chứng (không tiêm kích dục tố). Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kích thích sinh sản nhân tạo cá đục bạc bằng HCG cho hiệu quả tốt nhất về thời gian hiệu ứng (36,17 giờ), tỷ lệ đẻ (66,70%), tỷ lệ thụ tinh (64,64%), tỷ lệ nở (70,42%), kích thước ấu trùng mới nở (1,62 mm) và tỷ lệ sống của cá bột 5 ngày tuổi (75,70%) so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức sử dụng HCG và Ovaprim (p>0,05). Không có sự sai khác có ý nghĩa về thời gian phát triển phôi, kích thước giọt dầu, kích thước noãn hoàng giữa các nghiệm thức (p>0,05). Kết quả cho thấy, sử dụng HCG với liều lượng 500 UI/kg cá cái cho hiệu quả cao trong sinh sản nhân tạo cá đục bạc.


Từ khóa: Cá đục bạc (Sillago sihama), HCG, LHRHa, Ovaprim, sinh sản

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Thị Thu Hằng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Số 02 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa

Nguyễn Văn Dũng*

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Số 02 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hòa