##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng độ cứng của nước lên tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ sống và tỷ lệ dị hình của ấu trùng cá chép. Thí nghiệm ấp trứng cá chép từ trứng thụ tinh đến ấu trùng tiêu hết noãn hoàng được thực hiện với các nghiệm thức có độ cứng của nước khác nhau, gồm: 70, 100, 130, 160 và 190 mg mg CaCO3.L-1 với mật độ ấp là 400 trứng.L-1. Kết quả thí nghiệm cho thấy trứng có tỷ lệ thụ tinh cao và tương đương nhau giữa các nghiệm thức (88,7-90,0%). Tỷ lệ nở của trứng cá nằm trong khoảng 85,3- 88,3%, cao nhất ở nghiệm thức 70 mg CaCO3.L-1. Ở giai đoạn cá tiêu hết noãn hoàng, tỷ lệ sống đạt cao nhất khi ấp ở 70 mg CaCO3.L-1 so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Tỷ lệ dị hình của ấu trùng cá chép trong khoảng 1,3-10,3%, thấp nhất ở nghiệm thức 70 mg CaCO3.L-1. Từ kết quả nghiên cứu này có thể cho rằng ấp trứng cá chép phù hợp ở trong môi trường nước có độ cứng 70 mg CaCO3.L-1.


Từ khóa: cá chép, Cyprinus carpio, độ cứng nước, tỷ lệ nở  

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Tiền Hải Lý*

Trường Đại học Bạc Liêu

Nguyễn Thị Kiều

Trường Đại học Bạc Liêu