##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nuôi trồng thủy sản, lĩnh vực sản xuất thực phẩm phát triển nhanh nhất trên Thế giới, được coi là lựa chọn hàng đầu để giải quyết nhu cầu thực phẩm cho hành tinh với dân số ngày càng tăng. Tuy nhiên, những chỉ trích đã nảy sinh xung quanh nuôi trồng thủy sản, hầu hết liên quan đến việc phá hủy các hệ sinh thái như rừng ngập mặn để xây dựng trang trại nuôi trồng thủy sản, cũng như tác động môi trường của nước thải đối với hệ sinh thái tiếp nhận. Những lợi ích vốn có của nuôi trồng thủy sản như sản xuất lượng thực phẩm lớn và lợi nhuận kinh tế đã khiến cộng đồng khoa học tìm kiếm các chiến lược đa dạng để giảm thiểu tác động tiêu cực, thay vì giảm hay dừng hoạt động này. Nuôi trồng thủy sản có thể là một giải pháp tối ưu, nhưng hiện nay cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe môi trường, tuy nhiên, các chiến lược mới được đề xuất đã chứng minh rằng có thể đạt được một nền nuôi trồng thủy sản bền vững. Các chiến lược như vậy cần được hỗ trợ và thực thi bởi các cơ quan môi trường khác nhau từ mọi Quốc gia. Ngoài ra, cải thiện pháp luật và quy định cho nuôi trồng thủy sản là một nhu cầu cấp thiết. Chỉ trong kịch bản như vậy, nuôi trồng thủy sản sẽ là một hoạt động bền vững.


Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, môi trường, sinh thái, sự bền vững

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử Tác giả

Lương Công Trung

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang