##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nước thải tàu du lịch thường chủ yếu phát sinh từ nhà vệ sinh và có tỉ lệ COD/N thấp nên khó loại bỏ TN. QCVN 100:2018/BGTVT được ban hành với yêu cầu nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là về chỉ tiêu TN. Nghiên cứu áp dụng mô hình A/O để xử lý nước thải tàu du lịch với các điều kiện DO ở bể hiếu khí khác nhau. Kết quả cho thấy hiệu suất xử lý TN các điều kiện DO 3 – 3.5 mg/l, 2 – 2.5 mg/L, 1 – 1.5 mg/L lần lượt bằng 37.66%, 52.51% và 70.24 %. Kết quả nghiên cứu cho thấy để loại bỏ TN đạt QCVN 100:2018/BGTVT thì cần kiểm soát DO ở bể hiếu khí ở nồng độ 1 – 1.5 mg/L và phải bổ sung thêm Carbon để tăng hiệu quả xử lý, ổn định chất lượng nước đầu ra.


Từ khóa: Nước thải tàu du lịch, A/O, xử lý TN, oxy hoà tan.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Trương Trọng Danh*

Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Hoàng Ngọc Anh

Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Lê Phương Chung

Viện Công nghệ sinh học và môi trường, Trường Đại học Nha Trang