##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Nghiên cứu hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Nghệ An với mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ nguồn lợi hải sản và đưa ra các giải pháp quản lý hoạt động khai thác theo hướng bền vững, trên cơ sở điều tra thu thập số liệu thứ cấp và sơ cấp tại Nghệ An trong năm 2021 và năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản ở tỉnh Nghệ An còn thiếu. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật và hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đã được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi hải sản vẫn còn diễn ra: 100% tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lưới chụp và nghề lồng bát quái vi phạm kích thước mắt lưới tại bộ phận tập trung cá, tỷ lệ này ở nghề lưới rê và nghề lưới vây cá cơm lần lượt là 82,1% và 12,5%; 14,4% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6-<12 m thường xuyên ra vùng lộng để đánh bắt, 41,2% tàu cá từ 12-<15 m thường xuyên vào vùng ven bờ để khai thác, riêng đối với nhóm tàu cá <6 m không vi phạm vùng biển khai thác; 100% ngư dân cho rằng sản lượng khai thác giảm so với những năm trước.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Phạm Sỹ Tấn

Viện nghiên cứu Hải sản

Nguyễn Phi Toàn

Viện nghiên cứu Hải sản

Lê Văn Bôn

Viện nghiên cứu Hải sản