##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

     Nghiên cứu thực trạng hoạt động khai thác của nghề lưới mành tại TP Phan Thiết giúp các nhà quản lý nắm thông tin về nghề lưới mành, từ đó có giải pháp quản lý phù hợp với các nghề khai thác vùng ven bờ. Điều tra số liệu ở các cơ quan quản lý về thủy sản, các chủ tàu, thuyền trưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tàu thuyền khai thác nghề mành của TP. Phan Thiết có 84 chiếc/ 183 chiếc của tỉnh Bình Thuận; Năng suất khai thác trung bình đạt được là 440±155 kg/tàu/ngày đối với nhóm tàu từ 12-<15m và 565±166 kg/tàu/ngày đối với nhóm tàu từ 15-<24m; Doanh thu/ngày trung bình là 12,30±5,23 triệu đồng ở nhóm tàu có chiều dài từ 12-<15m và 9,53±3,53 triệu đồng ở nhóm tàu từ 15-<24m, doanh thu ở nhóm tàu có chiều dài từ 12-<15m cao hơn nhóm tàu 15-<24m; Chi phí/ngày trung bình là 4,55±0,64 triệu đồng ở nhóm tàu có chiều dài từ 12-<15m và 4,15±0,66 triệu đồng ở nhóm tàu từ 15-<24m, chi phí ở nhóm tàu có chiều dài từ 12-<15m cao hơn nhóm tàu 15-<24m; Lợi nhuận/ngày trung bình là 7,75±4,87 triệu đồng ở nhóm tàu có chiều dài từ 12-<15m và 5,38±3,27 triệu đồng ở nhóm tàu từ 15-<24m.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Trần Đức Phú

Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thị Hiển

Trường Đại học Nha Trang