##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đi cùng với sự tăng trưởng của ngành chế biến thủy sản là các vấn đề về xử lý chất thải và nước thải sinh ra trong quy trình chế biến. Đây là vấn đề đang cần ngày một chú trọng để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện vẫn chưanhiều thông tin về đặc tính nước thải cũng như hệ thống xử lý nước thải tại các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở các tỉnh được công bố. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện ở 23 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tại tỉnh Khánh Hoà và Kiên Giang với mục tiêu thu thập thông tin đa chiều thông qua bảng hỏi liên quan đến đặc điểm chung của các doanh nghiệp và hệ thống xử lý nước thải, kết hợp với thu và phân tích nước thải đầu vào hệ thống. Kết quả cho thấy rằng đặc tính nước thải của các doanh nghiệp biến động theo thành phần nguyên liệu sản xuất và thường chứa các chất hữu cơ và các chất rắn lơ lửng ở nồng độ cao (COD: 800 – 3000 mg/L, BOD5: 600 – 2400 mg/L, TSS: 70 -400 mg/L); phương pháp xử lý hoá lý kết hợp sinh học và phương pháp sinh học có sử dụng bể kỵ khí UASB được áp dụng hầu hết ở các hệ thống xử lý nước thải tại các doanh nghiệp tỉnh Khánh HoàKiên Giang. Kết quả thu được đã cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho các nghiên cứu về công nghệ xử lý nước thải chế biến thuỷ sản và các vấn đề liên quan.


Từ khóa: Nước thải, Chế biến thủy sản, Hệ thống xử lý

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Trần Thanh Thư

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thanh Sơn

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Châu Bảo Trung

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Ngô Thị Hoài Dương

Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang