##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát 100 hộ nuôi tôm trong mương khóm tại Gò Quao – Kiên Giang và bố trí thí nghiệm nuôi tôm trong mương khóm với các mật độ khác nhau nhằm đánh giá hiện trạng của nghề nuôi tôm sú trong mô hình tôm – khóm và ảnh hưởng của mật độ tôm sú nuôi đến hiệu quả nuôi tôm trong mô hình này. Kết quả điều tra cho thấy năng suất tôm nuôi đạt trung bình 174,59 ± 36,80 kg/ha/vụ, với tổng chi phí trung bình 10,14 ± 0,557 triệu đồng/ha/vụ, doanh thu từ nuôi tôm đạt 28,942 ± 15,71 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận trung bình 18,80±10,40 triệu đồng/ha/vụ. Những khó khăn chính đối với tôm nuôi trong mô hình này là: trình độ học vấn của nông dân thấp, kiến thức về kỹ thuật và quản lý còn hạn chế; người dân thiếu vốn sản xuất để có thể cải thiện về công trình cũng như áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật; tôm giống chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng, chất lượng và thời gian theo thời vụ được khuyến cáo. Sự quan tâm của người dân đến chất lượng tôm giống chưa cao; Công tác quản lý chất lượng giống và môi trường nước chưa cao. Ở các mật độ thí nghiệm, tôm sú nuôi trong mô hình tôm – khóm với mật độ 2 hoặc 3 con/m2 đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi ở mật độ 4 hoặc 5 con/m2.


Từ khóa: Mật độ, mô hình tôm-khóm, Gò Quao, Kiên Giang

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Danh Thị Trúc Mai

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Dương Duy Duyệt

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Mai Như Thủy

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Lê Minh Hoàng

Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang