##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

    Nghiên cứu chọn giống nâng cao sinh trưởng về khối lượng và chiều dài đã được thực hiện trên tôm thẻ chân trắng bắt đầu từ năm 2012. Đến năm 2022, chương trình chọn giống tôm thẻ chân trắng đã đạt được những kết quả nhất định và đã chọn giống đến thế hệ G8. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các thông số di truyền đối với tính trạng khối lượng tôm chọn giống thế hệ G8. Tổng số 120 gia đình tôm chọn giống thế hệ G8 được lai tạo từ 105 con tôm đực và 120 tôm cái, trong đó gồm 90 gia đình full-sib và 30 gia đình half-sib. Hệ số di truyền tính trạng chiều dài của tôm chọn giống ở mức thấp đối với tôm nuôi trong ao đạt 0,10 ± 0,02 và mức cao đối với nuôi trong bể đạt 0,44 ± 0,09. Đối với tính trạng khối lượng, tôm nuôi trong ao đạt 0,14 ± 0,03 và tôm nuôi trong bể đạt 0,50 ± 0,10. Tương quan kiểu hình (rp), nuôi trong ao là 0,98 ± 0,007; nuôi trong bể 0,95 ± 0,012; cả hai môi trường (ao + bể) là 0,96 ± 0,013. Tương quan kiểu gen (rg) nuôi trong ao là 0,92 ± 0,002; nuôi trong bể 0,86 ± 0,006 ; cả hai môi trường (ao + bể) là 0,90 ± 0,002 . Hiệu quả chọn giống nuôi trong bể, khối lượng đạt 6,65% và 6,56% đối với tính trạng chiều dài. Tôm nuôi trong ao, hiệu quả chọn lọc đạt 6,47% đối với tính trạng khối lượng và 6,74% đối với tính trạng chiều dài.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Chuyên mục
Khoa học công nghệ thủy sản
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Hữu Hùng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Đinh Công Trứ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Vũ Đình Tý

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III