Quay trở lại Chi tiết Bài báo S. 03 (2023): Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản Tải xuống Tải xuống PDF